Regeneracja sprężarek klimatyzacji a ekologia


Budowa kompresora do klimy została tak zaprojektowana aby można go było poddawać procesowi regeneracji. W krajach wysokorozwiniętych jak np. w USA, istnieją gałęzie przemysłu które zajmują się odzyskiem, a zakłady w sferze budżetowej są zobligowane do używania wyrobów pochodzących z regeneracji. Dzięki temu mniej odpadów trafia na wysypiska, zmniejsza się emisja spalin do atmosfery a my możemy cieszyć się czystszym środowiskiem. Każdy z nas, przy podejmowaniu decyzji o zakupie np. kompresora, powinien brać aspekt ekologiczny pod uwagę. Dlatego też zanim zdecydujecie się Państwo na zakup nowej sprężarki, sprawdźcie czy nie nadaje się ona do regeneracji lub naprawy. Kompresor regenerowany jest w pełni sprawny. Nie odbiega jakością i żywotnością od nowych kompresorów, a cena sprężarki regenerowanej nie przekracza 50% wartości nowej oryginalnej (OEM). Dzięki temu iż kompresory używane można poddawać procesowi regeneracji, cena klimatyzacji samochodowej uległa znacznemu obniżeniu i stała się powszechnie dostępna.

REGENERACJA SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

Wszelkie kwestie dotyczące postępowania z odpadami a więc zbieranie, składowanie, zagospodarowanie (przetwarzanie lub utylizacja) regulują poza szczegółowymi rozporządzeniami następujące akty prawne:

Ustawa o odpadach z 2001r. (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późniejszymi zmianami)

Ustawa prawo ochrony środowiska z 2001r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008. Poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. Ust. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206).

Przepisy te nakładają na użytkownika układu klimatyzacji (w tym kompresora zawierającego olej i czynnik chłodzący) wymóg odpowiedniego postępowania z odpadami w postaci zużytego kompresora. Nie wolno traktować tych odpadów jak zwykłe śmieci, które można wyrzucić do kosza. Osoba posiadająca zużytą sprężarkę do układu klimatyzacji samochodowej staje się w myśl wyżej przytoczonych przepisów tzw. wytwórcą odpadu. Wytwórca odpadu ma ustawowy obowiązek odpowiedniego postępowania z nim, w przeciwnym razie grożą mu sankcje karne. Jednocześnie przepisy nakładają także na firmy oferujące usługę regeneracji lub utylizacji, obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów. Posiadanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku określonych odpadów zobowiązuje naszą firmę do takiego postępowania z odpadami, aby po segregacji ich jak największa część podlegała recyklingowi, a pozostała, nienadająca się do przetworzenia, była utylizowana w sposób bezpieczny dla środowiska.

Decydując się na regenerację zużytej lub uszkodzonej sprężarki dajecie Państwo wyraz swojej troski o środowisko naturalne, przyczyniając się do odzysku surowców wtórnych, a tym samym do zmniejszenia ilości odpadów. Należy zdawać sobie sprawę, że pozbywając się zużytego lub uszkodzonego kompresora stajemy się wytwórcami odpadów. Warto mieć świadomość, że ten z pozoru dla nas bezwartościowy przedmiot może być nadal pełnowartościowym surowcem i może on po odpowiednim przetworzeniu ponownie stać się w całości lub części pełnowartościowym produktem.

Odpady w postaci zużytych sprężarek do klimatyzacji samochodowej oznaczone są w klasyfikacji odpadów kodem 16 01 22 (zużyte sprężarki bez czynnika chłodzącego).

A co dzieje się z waszym zużytym kompresorem po dostarczeniu go do firmy Laser w celu regeneracji?

Proces regeneracji sprężarki do klimatyzacji samochodowej:

 1. Identyfikacja sprężarki (model)
 2. Demontaż napędu sprężarki
 3. Mycie sprężarki
 4. Piaskowanie
 5. Mycie sprężarki
 6. Demontaż całkowity na poszczególne elementy
 7. Mycie wszystkich elementów
 8. Sprawdzenie sprawności i przydatności poszczególnych elementów
 9. Montaż sprężarki (wymiana elementów niezakwalifikowanych do ponownego wykorzystania)
 10. Malowanie sprężarki
 11. Procedury testowe kontroli jakości
 12. Montaż napędu
 13. Przekazanie gotowej sprężarki na stanowisko pakowania

Oczywiście nie każdy kompresor da się zregenerować i nie każdy element można poddać recyklingowi lub odzyskowi. Takie kompresory, które w całości lub części nie nadają się do ponownego wykorzystania rozkładane są na poszczególne elementy (każdy z nich ma odpowiedni kod odpadu) i utylizowane na miejscu lub w tym celu przekazywane wyspecjalizowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

W Polsce około 95% odpadów ląduje na wysypiskach śmieci. Tylko niewielka ich część poddawana jest recyklingowi przez wyspecjalizowane podmioty. Nasza firma stosując najlepsze technologie i dobre zachodnie wzorce zagospodarowania tychże odpadów dba o czyste środowisko, czyste miasto i zdrowie jego społeczności. Odpady zamiast na wysypiska (a niekiedy i bezpośrednio do środowiska!), dzięki naszej firmie trafiają z powrotem, jako pełnowartościowy produkt, do naszych klientów. W związku z tym żywimy nadzieję, że i Państwo dbając o naszą przyszłość, środowisko i dobrze pojęty interes publiczny znajdziecie się pośród nich.

Opracował
mgr Grzegorz Żywczak