Klimatyzacja – Współpraca


Regenerujemy, naprawiamy sprężarki do klimatyzacji samochodowej oraz prowadzimy sprzedaż części do samodzielnej regeneracji sprężarek. Kompresory do regeneracji, naprawy muszą być kompletne, zewnętrzne obudowy i uszy mocujące nie mogą być uszkodzone. Nie regenerujemy zatartych kompresorów. Możecie Państwo również oddać własny kompresor do regeneracji. Wtedy pracownicy Spółki Laser udzielą informacji w terminie 3 dni roboczych, czy regeneracja kompresora klimatyzacji będzie możliwa. Maksymalny czas oczekiwania na wykonanie usługi regeneracji to 10 dni. W sytuacji gdy, po sprawdzeniu sprężarki przez pracowników Firmy Laser, nie zdecydują się Państwo na oddanie jej u nas do regeneracji, zostanie wystawiona faktura na kwotę 30,00 zł netto za usługę przeglądu sprężarki. Przegląd kompresora obejmuje:

  • próbę szczelności,
  • próbę wydajności,
  • test na hałas,
  • ustalenie uszkodzenia
  • sprawdzenie elektromagnesu

Zarówno kompresory po regeneracji, jak i te które się do niej nie kwalifikują, należy odebrać w terminie 30 dni od chwili uzyskania informacji o tym że sprężarka jest do odbioru. Po tym terminie zostanie wystawiona faktura za magazynowanie. Nieodebrana sprężarka po 3 miesiącach zostanie zutylizowana, a jej właściciel obciążony kosztami magazynowania oraz utylizacji.

Przesyłki sprężarek do naprawy czy regeneracji odbywają się na koszt i ryzyko Klienta.

Warunki gwarancji kompresora klimatyzacji samochodowej. [pobierz]
Format pliku *.pdf otwierany przez Acrobat Reader.

Wszystkich zainteresowanych zakupem kompresorów regenerowanych, naprawą sprężarek, serwisem kompresorów, wymianą części w posiadanych sprężarkach, czy usługą przewijania cewek do sprzęgieł kompresorów, regeneracją, naprawą sprzęgieł sprężarek auto klimatyzacji, narzędziami i akcesoriami do klimy do auta zapraszamy do Oddziału Sprężarek Klimatyzacji na ul. Włodarskiej 5/7 w Łodzi lub do naszego sklepu internetowego www.e-sklep-laser-sinex.pl

Zapraszamy w godzinach 8.00 – 17.00. Zamówienia złożone do godziny 12.00 realizowane są tego samego dnia, zamówienia złożone po 12.00 realizowane są dnia następnego. Zamówienia przyjmowane są drogą telefoniczną, faksową oraz pocztą elektroniczną. W celu uniknięcia błędów zachęcamy do składania zamówień na piśmie. Firma realizuje również zamówienia na nietypowe wyroby związane z systemem klimy do samochodu. Czas realizacji takiego zamówienia do dwóch tygodni. Formy płatności: gotówka, przedpłata, za zaliczeniem pocztowym oraz linia kredytowa (14 dni i więcej – po złożeniu odpowiedniej dokumentacji: NIP, REGON, wypis z KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej, umowa spółki w przypadku spółek innych niż kapitałowe oraz wypełniony wniosek kredytowy)

Uprzejmie informujemy naszych klientów, iż w przypadku uzgodnionego zwrotu towaru przyznawany jest do wykorzystania limit kredytowy, do wysokości kwoty faktury korygującej. Gotówka w takim przypadku nie jest zwracana.

Jakie są dodatkowe korzyści dla klienta, wynikające z faktu iż Spółka „Laser” jest Zakładem Pracy Chronionej

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający osób niepełnosprawnych, jest obowiązany dokonywać co miesięcznych wpłat na PFRON (art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)),

Jest to kolejne obciążenie parapodatkowe, które pomimo obowiązkowego charakteru nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Należne wpłaty na PFRON w zakładach nie zatrudniających ani jednej osoby niepełnosprawnej, przy różnym stanie zatrudnienia ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp Liczba etatów
ogółem
Należna miesięczna wpłata na rzecz
PFRON
za okres: 12/2008 – 02/2009
1 25 1.810,07
2 50 3.620,15
3 75 5.430,22
4 100 7.240,29
5 500 36.201,47
6 1.000 72.402,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Sposób obniżenia obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON

Klienci Laser – Sinex Sp. z o.o. mogą te obowiązkowe wpłaty na PFRON obniżyć (art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) poprzez zakup wyrobów naszej produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia (art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON, przekazujemy nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia należnych wpłat na PFRON z tytułu zakupu produktu usługi, przewyższa wysokość 80% należnej wpłaty na Fundusz do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat z tego tytułu w następnych okresach. Czyli niezależnie od wysokości obniżenia, Pracodawca zobowiązany jest do uiszczenia 20% wpłaty na rzecz PFRON .

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia od zakładu pracy chronionej.

Wskaźnik do naliczania obniżeń wpłat na PFRON w listopadzie 2009 r. wyniósł w „Laser – Sinex” Sp. z o.o. 34,09%

Klient który dokonał zakupu w listopadzie 2009 r. naszych wyrobów, na kwotę 2.500,00 zł netto, uzyskał obniżenie wpłaty na PFRON w wysokości 852,25 zł. Zatem efektywnie zapłacił za nasz wyrób 1.647,75 zł netto.